2022-03-19

انواع مرخصی قانون کار

مرخصی قانون کار | مرخصی استحقاقی، مرخصی استعلاجی، مرخصی ازدواج، مرخصی فوت، مرخصی زایمان از انواع مرخصی قانون کار است که کارگر یا کارمند مجوز دارد در بازه شیفت کاری تعریف شده استفاده کند.
درخواست دمو