راهکار نرم افزار نیما برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی

دانشگاه ها و مراکز آموزشی از جمله سازمان هایی هستند که معمولا قوانین و آئین نامه های خاصی را برای گروه های مختلف کارکنان خود اعم از پرسنل اداری و اعضاء هیئت علمی دارند. از طرفی دانشکده ها تا حدودی دارای استقلال نسبی هستند که همین موضوع در کنار عملکرد فصلی و ترمی بیشتر بخش ها شرایط ویژه ای را برای حضوروغیاب و سیستم تغذیه پدید آورده است. نرم افزار نیما با توجه به تعدد تجربیات استقرار در مراکز آموزشی و دانشگاه ها راهکاری اختصاصی را برای اینگونه مجموعه ها پیش بینی نموده است که ذیلا به رئوس آن اشاره می شود :

دانشگاه ها و مراکز آموزشی
 • ارتباط اطلاعاتی و یکپارچگی با سایر سیستم ها همچون حقوق و دستمزد و… از طریق سرویس تحت وب
 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی کارکنان و اعضاء هیئت علمی بصورت خود تعریف برای بهره برداری های محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت، اطلاعات فردی، اطلاعات شغلی و…)
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروه های مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی، مدیران، روسای دانشکده های، مسئولین اداری و حراست و…
 • تعریف انواع مرخصی، ماموریت، فرصت مطالعاتی و… بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین قوانین وزارت علوم با لحاظ نمودن محدودیت های قانونی استفاده از این احکام
 • هوشمندسازی رابط کاربری به منظور تسریع و تسهیل صدور درخواست انواع مرخصی، ماموریت و …
 • امکان دسترسی به نرم افزار از طریق موبایل و کیوسک های عمومی مستقر در سطح مراکز
 • تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی، ماموریت و … به تفکیک هر یک از احکام و یا هر یک از پرسنل بر اساس چارت سازمانی و یا افراد کلیدی به همراه پیش بینی حالات ویژه (در طول ترم، ایام بین ترم و…)
 • کنترل، اعمال ضرایب و تعیین حد و حدود انواع اضافه کار (عادی ، تعطیل و…) به همراه فرآیند تایید و لحاظ نمودن آنها در کارکرد و یا بصورت آزاد
 • مدیریت و گردش کار مزایای اختصاصی (اضافه کار تشویقی و…) در سطوح مختلف و گروه های کاری بر اساس چارچوب های قابل تعیین (حداقل، حداکثر، سرجمع، میانگین و… )
 • اعمال قوانین، مقررات و آئین نامه های اختصاصی برای گروه های مختلف کاری (جرائم، تشویق، تداوم کاری)
 • ارائه کارتابل گردش کار برای کارکنان، روسای دانشکده ها، معاونین و مدیران و سایر رده های مجموعه به منظور نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل تحت امر
 • محاسبه و کنترل مانده مرخصی و تقلیل کاری بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی (جانبازان، مادران و…) به همراه امکان تسویه آن در دوره های زمانی مختلف
 • انواع گزارش های کنترلی، روزانه، ماهیانه، سالیانه، مانده مرخصی و … بصورت کاملا قابل طراحی
 • انواع گزارشات مدیریتی و آماری برای مقایسه بخش های مختلف سازمان با یکدیگر بر اساس پارامترهای حضوروغیابی همچون تاخیر، مرخصی، اضافه کاری و… با قابلیت رسم انواع نمودارها
 • یکپارچگی اتوماسیون تغذیه با سیستم حضوروغیاب برای کنترل وعده های غذایی مختلف در محدوده شیفت و اضافه کاری
 • رزرو دستی و اتوماتیک (براساس ورود) ژتون غذا برای کارکنان بصورت روزانه، هفتگی و ماهیانه
دانشگاه ها و مراکز آموزشی
 • کنترل موجودی انبار و مصرف مواد غذایی برای طبخ غذاهای برنامه غذایی
 • کنترل احکام مرخصی، ماموریت و … در تعارض با ساعات صرف غذا
 • تعریف رستوران های متعدد در یک مجموعه با پارامترهای مستقل و قابل کنترل مانند وعده های غذایی قابل سرور، وضعیت روزهای تعطیل و منوهای غذایی
 • قابلیت اعمال محدودیت در پارامترهای مختلف مانند تعداد غذا، رستوران مجاز، وعده های غذایی مجاز، نحوه پرداخت و …
 • امکان اعمال قیمتهای مختلف برای گروههای متفاوت
 • امکان معرفی میهمان جهت صرف غذا
درخواست دمو