راهکار نرم افزار نیما برای شهرداری ها

شهرداری ها به دلیل وظایف متعدد در حوزه مدیریت و خدمات شهری ساختار ویژه و متنوع دارند. بسیاری از شهرداری ها به واسطه وسعت ابعاد واحدها و یا سازمان های تخصصی را در خود ایجاد کرده اند که هیچ نزدیکی با هم ندارند لیکن در ابعاد کلان تابع نظامی واحد هستند. تنوع روابط استخدامی پرسنل در شهرداری و چارچوب های کاری خاص هر گروه مدیریت اطلاعات پرسنلی، تهیه کارکرد و … را با چالش جدی روبرو نموده است. بر این اساس در نرم افزار “نیما” راهکاری اختصاصی برای تامین نیازهای شهرداری ها تابیه شده است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود :

 • ثبت انواع رابطه های استخدامی با کارکنان شامل : رسمی، پیمانی، کارمعین، قراردادی، حجمی و…
 • امکان تعریف سازمان های زیرمجموعه بصورت نیمه مستقل همچون آتش نشانی، بازیافت، فضای سبز، ترافیک و…
 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی کارکنان بصورت خود تعریف برای بهره برداری های محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت، اطلاعات فردی، اطلاعات شغلی و…)
 • یکپارچگی به سایر سیستم های اطلاعاتی منجمله اتوماسیون اداری، حقوق و دستمزد و…
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروه های مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی، مدیران، مسئولین اداری و حراست، کارکنان بخش حضوروغیاب و…
 • تعریف انواع مرخصی، ماموریت و… بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ نمودن محدودیت های قانونی استفاده از این احکام
شهرداری ها

هوشمندسازی رابط کاربری به منظور تسریع و تسهیل صدور درخواست انواع مرخصی، ماموریت و …

امکان دسترسی به نرم افزار از طریق موبایل و کیوسک های عمومی مستقر در سطح مراکز

کنترل ، اعمال ضرایب و تعیین حد و حدود انواع اضافه کار (عادی، تعطیل و…) به همراه فرآیند تایید و لحاظ نمودن آنها در کارکرد و یا بصورت آزاد

تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی ، ماموریت و … به تفکیک هر یک از احکام و یا هر یک از پرسنل بر اساس چارت سازمانی و یا افراد کلیدی به همراه پیش بینی حالات ویژه (تعیین جایگزین، مشروط بودن و…)

محاسبه و کنترل مانده مرخصی و تقلیل کاری بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی (جانبازان، مادران و…) به همراه امکان تسویه آن در دوره های زمانی مختلف

 • مدیریت و گردش کار مزایای اختصاصی (اضافه کار تشویقی، کارانه و…) در سطوح مختلف و گروه های کاری بر اساس چارچوب های قابل تعیین (حداقل، حداکثر، سرجمع، میانگین و… )
 • اعمال قوانین، مقررات و آئین نامه های اختصاصی برای گروه های مختلف کاری (جرائم، تشویق، تداوم کاری)
 • ارائه کارتابل گردش کار برای کارکنان ، روسای ادارات، مدیران و سایر رده های مجموعه به منظور نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل تحت امر
 • انواع گزارش های کنترلی، روزانه، ماهیانه، سالیانه، مانده مرخصی و … بصورت کاملا قابل طراحی
 • انواع گزارشات مدیریتی و آماری برای مقایسه بخش های مختلف سازمان با یکدیگر بر اساس پارامترهای حضوروغیابی همچون تاخیر، مرخصی، اضافه کاری و… با قابلیت رسم انواع نمودارها
شهرداری ها
درخواست دمو