ویژگی اتوماسیون لیست مزایا

  • طراحی و تنظیم لیست های اضافه کاری ومزایا جهت ارجاع به مدیران مربوطه
  • امکان طراحی قالب های متنوع جهت استفاده در لیست ارسالی
  • اعمال محدودیت های مورد نظر جهت مقدار قابل تخصیص به پرسنل
  • طراحی سلسله مراتب تایید لیست اضافه کاری بر اساس قالب چارت سازمانی یا قالب مورد نظر کاربر ارشد
  • زمانبندی ارجاع لیست اضافه کاری جهت تعیین مهلت تایید برای هر سطح
  • امکان پیگیری و بررسی وضعیت  لیست های ارجاع شده
  • امکان لغو ارجاعات لیست های ارسال شده
  • امکان تعریف و محاسبه هوشمند مقدار اضافه کار، شیفت کاری و … قابل تخصیص به پرسنل با توجه به شرایط  مورد نظر
  • ایجاد و گردش لیست های مربوط به تخصیص فوق العاده و کارایی به پرسنل توسط مدیران به صورت امتیاز بندی شده که محاسبات آن بر اساس تعداد نفرات هر یک از لیست ها و درصد های قابل تخصیص در هر یک از سطوح انجام می شود
اتوماسیون لیست مزایا
درخواست دمو