ویژگی اتوماسیون حضور و غیاب

 • سازگاری و ارتباط با انواع دستگاه های ثبت تردد اثر انگشتی، مغناطیسی، بدون تماس و …
 • نظارت بر تردد پرسنل توسط مدیران مربوطه بر اساس چارت سازمانی
 • توانایی ارتباط با سایر سامانه های اتوماسیون اداری و حقوق و دستمزد
 • ارسال پیامک برای اعلام نقص در وضعیت حضور و غیاب و سایر اطلاعات لازم
 • امکان استفاده از نسخه اندرویدی توسط کاربران
 • اتوماسیون کلیه امور مربوط به حضور و غیاب از قبیل درخواست و رسیدگی به انواع احکام حضور وغیاب
 • کنترل مانده مرخصی و اعلام اخطار در صورت نقض محدودیت ها
 • تعریف احکام مختلف حضور وغیاب با قابلیت اعمال کنترل ها و محدودیت های متفاوت
 • پیاده سازی کارتابل های وارده و صادره برای رسیدگی به درخواست های کاربران
 • تعریف سلسه مراتب تایید احکام بر اساس چارت سازمانی یا تایید کنندگان مورد نظر
 • امکان تعریف و ارسال احکام خاص مانند اضافه کار روزانه و تعویض شیفت جهت تایید مدیران مربوطه
 • تعریف انواع شیفت ها وکشیک‌های کاری و شرایط خاص آن ها
 • تقویم تعطیلات رسمی و اختصاصی
 • ثبت کارکرد مستقیم برای پرسنلی که ثبت تردد نمی شوند
 • محاسبه انواع اضافه کاری ها و مزایا به همراه تعیین چارچوب های محاسباتی مربوطه
 • تعریف شرایط محاسباتی و مقررات محاسبه کارکرد به صورت روزانه، ماهیانه و سالیانه
 •  محاسبه هزینه ایاب و ذهاب وتغذیه پرسنل و موارد مشابه
 • تعریف شبکاری ،عصر کاری، روزکاری ،تعطیل کاری وغیره و اعمال تنظیمات مربوطه به صورت پارامتریک
 • استفاده از مفاهیم مختلف زمان شناور به صورت پارامتریک و محاسبات مربوطه
 • انواع گزارشات کنترلی، روزانه، ماهیانه و سالیانه
 • انواع گزارشات از کلیه احکام درخواستی پرسنل
 • ارایه گزارشات کیفی و مدیریتی از پارامتر های کارکرد برای مقایسه عملکرد قسمت های مختلف
 • قابلیت تعریف قالب نمایش، سر برگ و ته برگ واعمال شرایط لازم  برای اخذ گزارشات لازم
 • شخصی سازی گزارشات