ویژگی پرسنلی و کارگزینی

  • صدور احکام کارگزینی بصورت انفرادی و گروهی
  • صدور هوشمند احکام بصورت مکانیزه و ناشی از تغییر در قوانین و مقررات
  • صدور احکام جدیدالاستخدام بصورت آزمایشی و رسمی و قرارداد کارکنان پیمانی و پیمانکاری
  • صدور احکام کارگزینی انتصاب، ترفیع، ارتقای رتبه، افزایش حقوق سالیانه، تشویق و…
  • صدور احکام مربوط به استعفا، بازنشستگی، امور فوت، اخراج، از کار افتادگی، بازخرید، آماده به خدمت، ماموریت، ابلاغیه و …
  • تعریف قوانین منطبق بر قوانین مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ و…
  • اعمال آیین نامه های اجرایی قوانین بر اساس سیاست های سازمان
  • تطبیق با سیستم حقوق و معوقه بر اساس قوانین مرجع
  • محاسبه امتیازات ، مزایا و … بصورت کاملا مکانیزه
  • گردش احکام پرسنلی و کارگزینی منطبق بر چارت سازمانی و یا به صورت آزاد
پرسنلی و کارگزینی
درخواست دمو