2023-12-05

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد VIRDI AC 2200

  کاربرد حضور و غیاب و کنترل دسترسی فضای ذخیره سازی ۱۰۰ هزار تردد اثر انگشت کیفیت ۵۰۰ Dpi قابلیت […]
2023-12-05

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد VIRDI AC6000

2023-12-05
دستگاه-تشخیص-چهره-Virdi-AC7000

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد VIRDI AC7000

2023-12-05

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد NIMA-110

2023-12-05

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد UBio-X Pro Lite

2023-12-05

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد NIMA-E107F

2023-12-05
virdi ac2100

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد VIRDI AC2100

درخواست دمو