راهکار نرم افزار نیما برای ادارات

سازمان های اداری به واسطه حاکمیت ساختارها و چارت سازمانی موجود و بعضاً به دلیل گستردگی جغرافیایی، مستمرا در صدد تجمیع اطلاعات و مدیریت یکپارچه تمامی کارکنان می باشند. ضمن آنکه تعدد آئین نامه های داخلی و تغییرات معمولا دائمی آنها یکی از معضلات کارکنان بخش اداری سازمان ها در محاسبه کارکرد و ارائه گزارشات خاص به مسئولین و مدیران است. به همین دلیل در نرم افزار “نیماراهکاری اختصاصی برای پوشش حداکثر این گونه نیازمندی ها تابیه شده است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود :

 

 • یکپارچگی به سایر سیستم های اطلاعاتی منجمله اتوماسیون اداری، حقوق و دستمزد و…
 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی کارکنان بصورت خود تعریف برای بهره برداری های محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت، اطلاعات فردی، اطلاعات شغلی و…)
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروه های مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی، مدیران، مسئولین اداری و حراست، کارکنان بخش حضوروغیاب و…
 • تعریف انواع مرخصی، ماموریت و… بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ نمودن محدودیت های قانونی استفاده از این احکام
 • هوشمندسازی رابط کاربری به منظور تسریع و تسهیل صدور درخواست انواع مرخصی، ماموریت و …
 • امکان دسترسی به نرم افزار از طریق موبایل و کیوسک های عمومی مستقر در سطح مراکز
 • کنترل ، اعمال ضرایب و تعیین حد و حدود انواع اضافه کار (عادی، تعطیل و…) به همراه فرآیند تایید و لحاظ نمودن آنها در کارکرد و یا بصورت آزاد
سازمانهای اداری
 • انواع گزارشات مدیریتی و آماری برای مقایسه بخش های مختلف سازمان با یکدیگر بر اساس پارامترهای حضوروغیابی همچون تاخیر، مرخصی، اضافه کاری و… با قابلیت رسم انواع نمودارها
 • یکپارچگی اتوماسیون تغذیه با سیستم حضوروغیاب برای کنترل وعده های غذایی مختلف در محدوده شیفت و اضافه کاری
 • رزرو دستی و اتوماتیک (براساس ورود) ژتون غذا برای کارکنان بصورت روزانه، هفتگی و ماهیانه
 • کنترل موجودی انبار و مصرف مواد غذایی برای طبخ غذاهای برنامه غذایی
 • کنترل احکام مرخصی، ماموریت و … در تعارض با ساعات صرف غذا
 • تعریف رستوران های متعدد در یک مجموعه با پارامترهای مستقل و قابل کنترل مانند وعده های غذایی قابل سرور، وضعیت روزهای تعطیل و منوهای غذایی
 • قابلیت اعمال محدودیت در پارامترهای مختلف مانند تعداد غذا ، رستوران مجاز ، وعده های غذایی مجاز ، نحوه پرداخت و …
 • امکان اعمال قیمتهای مختلف برای گروههای متفاوت
 • امکان معرفی میهمان جهت صرف غذا
 • تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی، ماموریت و … به تفکیک هر یک از احکام و یا هر یک از پرسنل بر اساس چارت سازمانی و یا افراد کلیدی به همراه پیش بینی حالات ویژه (تعیین جایگزین، مشروط بودن و…)
 • محاسبه و کنترل مانده مرخصی و تقلیل کاری بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی (جانبازان ، مادران و…) به همراه امکان تسویه آن در دوره های زمانی مختلف
 • مدیریت و گردش کار مزایای اختصاصی (اضافه کار تشویقی، کارانه و…) در سطوح مختلف و گروه های کاری بر اساس چارچوب های قابل تعیین (حداقل، حداکثر، سرجمع، میانگین و… )
 • اعمال قوانین، مقررات و آئین نامه های اختصاصی برای گروه های مختلف کاری (جرائم، تشویق، تداوم کاری)
 • ارائه کارتابل گردش کار برای کارکنان، روسای ادارات، مدیران و سایر رده های مجموعه به منظور نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل تحت امر
 • انواع گزارش های کنترلی، روزانه، ماهیانه، سالیانه، مانده مرخصی و … بصورت کاملا قابل طراحی
 • طراحی شیفت های متداول اداری، نگهبانی، on Call و …
درخواست دمو