پیاده سازی غیرمتمرکز (توزیع شده)

پیاده سازی غیرمتمرکز (توزیع شده)

یکی از بهترین راهکارهای پیاده سازی این است که علاوه بر یک نسخه از نرم افزار در واحد مرکزی سازمان، برای هر یک از مراکز تحت پوشش که ممکن است در شهرستان های مختلف باشند، یک نسخه از نرم افزار نصب شده و بر اساس معماری مورد نظر سازمان اطلاعات مابین مراکز مختلف بصورت یک یا دوطرفه مبادله گردد. کاربران برای بهره برداری از نرم افزار به سرور مرکز خود متصل می شوند.

پیاده سازی متمرکز

در راهکارهای پیاده سازی سرور و یا سرورهای میزبان سیستم در یک مکان مستقر بوده، دستگاه های ثبت تردد از طریق شبکه به سرورهای متمرکز متصل و اطلاعات را به آنها منتقل می کنند. تمامی کاربران برای بهره برداری از نرم افزار به سرور مرکزی متصل خواهند گردید.

پیاده سازی متمرکز
درخواست دمو