دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد سری نیما

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Nima-T86

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Nima-R110

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد 

Nima-E106

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Nima-E107F

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Nima-E108

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Nima-E108(waterproof)

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Nima-E107

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Nima-E106F

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد سری Virdi

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Virdi AC2100

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Virdi AC6000

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Virdi AC5000

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Virdi AC2200

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Virdi AC2100 Plus

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Virdi AC7000

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

UBio-X Iris

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

UBIO-X Pro Lite

اطلاعات بیشتر

سایر دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

T-21101

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

T-38785

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

T-98711

اطلاعات بیشتر

 دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد UFace 302 ZKT eco

اطلاعات بیشتر
درخواست دمو