20 ژانویه, 2020
حضور و غیاب مدل KF160

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب KF160

15 ژانویه, 2020
حضور و غیاب FaceStation

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب FaceStation

11 ژانویه, 2020
حضور و غیاب ST-Shine

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب ST-Shine

درخواست دمو