2020-01-16
حضور و غیاب مدل UFace202

ویژگی ها و کارایی دستگاه حضور و غیاب UFACE202

یکی از جدیدترین فناوری های مورد استفاده برای کنترل تردد افراد که تاکنون تاثیر چشمگیری در حفظ امنیت محیط کار سازمان ها داشته است...
درخواست دمو