راهکار نرم افزار نیما برای مراکز توزیع شده

در این روش نواحی و مناطق تحت پوشش سیستم، علاوه بر دستگاه های کنترل تردد دارای سرور میزبان سیستم بصورت مجزا می باشند و اطلاعات مورد انتظار سیستم که منطبق بر استراتژی های کارفرما تعیین می شود بین سرورهای مناطق و سرور مرکزی مبادله می شود. بعنوان نمونه می توان قوانین و مقررات را از سرور مرکزی به سرورهای مناطق بصورت یکطرفه ارسال و در سوی مقابل اطلاعات کارکردی افراد به منظور نظارت مرکزی به سرور مرکزی انتقال داد.

شایان ذکر آنکه تکنولوژی اصلی بکارگرفته شده برای این راهکاری ، استفاده از مفاهیم Replication در بانکهای اطلاعاتی است که جزئیات آن می تواند برای هر مجموعه متفاوت باشد که طی فرآیند مشخصی تعیین می گردد.

پیاده سازی متمرکز
درخواست دمو