ارتقاء یا توسعه نرم افزار شامل تغییر در عملکرد امکانات موجود در نرم افزار به درخواست مشتری است که عموماً جهت تطابق بیشتر با نیازمندی های خاص مشتری یا ایجاد وب سرویس یا موارد مشابه جهت ارتباط با سامانه های دیگر می باشد.

توسعه نیز عبارت از افزودن امکانات جدید به نرم افزار بنا به درخواست مشتری است.

این خدمات پس از تحویل مستندات مربوطه از سوی مشتری،  بررسی می گردد و زمانبندی و برآورد هزینه  از سوی شرکت به مشتری اعلام و پس از انجام هماهنگی و توافقات لازم آغاز خواهد شد.

 

درخواست دمو