ویژگی محصولات نرم افزاری نیما

محصولات نرم افزاری

ویژگی محصولات نرم افزاری نیما عبارتند از:

  • سیستم عامل Windows Server 2008 (به بالا) و linux
  • سرویس دهنده وب IIS و یا Apachi
  • بانک اطلاعاتی MS-SQL Server 20012  (به بالا) و postgres
  • پیاده سازی بصورت کاملا تحت Web بجز بخش ارتباط با دستگاههای کارتزن
  • استفاده از زبان برنامه نویسی ۵ PHP
  • رعایت الزامات امنیتی نرم افزار بر اساس تست نفوذ از مراکز معتبر
  • دارای نسخه موبایل
[kswr_modernimage mdim_link=”url:http%3A%2F%2Fnimasoft.ir%2Fpersonal-information-system%2F|||” mdim_titlecolor=”#ffffff” mdim_titlepadding=”6″ mdim_subtitlecolor=”#cccccc” mdim_overlaycolor=”rgba(35,192,172,0.7)” mdim_colorscheme=”#ffffff” mdim_image=”675″ mdim_title=”سیستم اطلاعات پرسنلی” mdim_titlefont=”font-size:16px;” mdim_titlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” mdim_subtitlefont=”font-size:14px;” mdim_subtitlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;”]
[kswr_modernimage mdim_link=”url:http%3A%2F%2Fnimasoft.ir%2Fabsent-system%2F|||” mdim_titlecolor=”#ffffff” mdim_titlepadding=”6″ mdim_subtitlecolor=”#cccccc” mdim_overlaycolor=”rgba(35,192,172,0.7)” mdim_colorscheme=”#ffffff” mdim_image=”676″ mdim_title=”سیستم حضور غیاب” mdim_titlefont=”font-size:16px;” mdim_titlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” mdim_subtitlefont=”font-size:14px;” mdim_subtitlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;”]
[kswr_modernimage mdim_link=”url:http%3A%2F%2Fnimasoft.ir%2Fworker-system%2F|||” mdim_titlecolor=”#ffffff” mdim_titlepadding=”6″ mdim_subtitlecolor=”#cccccc” mdim_overlaycolor=”rgba(35,192,172,0.7)” mdim_colorscheme=”#ffffff” mdim_image=”673″ mdim_title=”سیستم احکام و کارگزینی” mdim_titlefont=”font-size:16px;” mdim_titlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” mdim_subtitlefont=”font-size:14px;” mdim_subtitlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;”]
[kswr_modernimage mdim_link=”url:http%3A%2F%2Fnimasoft.ir%2Fcustomer-control-system%2F|||” mdim_titlecolor=”#ffffff” mdim_titlepadding=”6″ mdim_subtitlecolor=”#cccccc” mdim_overlaycolor=”rgba(35,192,172,0.7)” mdim_colorscheme=”#ffffff” mdim_image=”677″ mdim_title=”سیستم کنترل مراجعین” mdim_titlefont=”font-size:16px;” mdim_titlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” mdim_subtitlefont=”font-size:14px;” mdim_subtitlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;”]
[kswr_modernimage mdim_link=”url:http%3A%2F%2Fnimasoft.ir%2Fnutrition-automation-system%2F|||” mdim_titlecolor=”#ffffff” mdim_titlepadding=”6″ mdim_subtitlecolor=”#cccccc” mdim_overlaycolor=”rgba(35,192,172,0.7)” mdim_colorscheme=”#ffffff” mdim_image=”674″ mdim_title=”سیستم اتوماسیون تغذیه” mdim_titlefont=”font-size:16px;” mdim_titlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” mdim_subtitlefont=”font-size:14px;” mdim_subtitlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;”]
درخواست دمو