دستگاه های حضور و غیاب و کنترل تردد سری نیما

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Nima-R110

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Nima-E107F

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد سری Virdi

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Virdi AC2100

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Virdi AC6000

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Virdi AC2200

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

UBIO-X Pro Lite

 

اطلاعات بیشتر

دستگاه حضور و غیاب و کنترل تردد

Virdi AC7000

اطلاعات بیشتر
درخواست دمو