نگهداری و پشتیبانی نرم افزار مجموعه فعالیت هایی است که شرکت انجام می دهد تا بهره برداری از امکانات موجود نرم افزار به خوبی برای کاربر میسر گردد. این خدمات شامل موارد زیر است:

انواع خدمات نگهداری و پشتیبانی نرم افزار

•  رفع عیوب ذاتی نرم افزار که ناشی از مراحل ساخت نرم افزار باشد. منظور از عیب، نمایش خطا در حین کار کردن با نرم افزار، عدم عملکرد امکانات سیستمی(دکمه ها و آیکون ها) مطابق با عملکرد مورد ادعای شرکت و یا عدم محاسبه فیلدهای سیستمی مطابق با مفاهیم مورد ادعای شرکت است.
• پاسخگویی و راهنمایی کاربر معرفی شده از سوی مشتری.
• تنظیم برنامه های بک آپ گیری روی منابع حافظه جانبی ارائه شده توسط مشتری. (با توجه به اینکه سرور در محل مشتری قرار دارد مسئولیت نگهداری از فایل های بک آپ متوجه مشتری خواهد بود.)
• نصب مجدد نرم افزار در صورت وقوع اتفاقات غیر مترقبه به شرط موجود بودن فایل های بک آپ.

درخواست دمو