حضور گیت های مرتبط با کنترل تردد در مراکز فروش و مکان های عمومی و همینطور سازمان هایی که در طول روز با رفت و آمد بسیار زیادی رو به رو هستند، یک امر بسیار ضروری و حائز اهمیت  می باشد.  انواع این گیت ها با ساختاری که دارند می توانند نظارت کاملی را بر روی تردد افراد و حتی خودروها داشته باشند و از این طریق امنیت مکان مورد نظر را نیز افزایش دهند.

امروزه مزایای انواع نرم افزارها و فناوری های  کنترل تردد بسیار مورد توجه مدیران سازمان های مختلف قرار گرفته است. چرا که ویژگی های متعدد و کارآمدی را در اختیار آنها قرار می دهد. به همین علت استفاده از آن ها نیز در حال افزایش است.

درخواست دمو