مراکز دفاعی-نظامی

مقتضیات خاص مراکز دفاعی-نظامی از ابعاد مختلف منجمله رعایت مسائل امنیتی، سلسله مراتب سازمانی و ارتباط اطلاعاتی با سایر زیرسیستم ها موجب شکل گیری راهکاری اختصاصی برای اینگونه مراکز شده است که کلیات آن شامل :

مراکز دفاعی-نظامی
 • بکارگیری آخرین راهکارهای امنیت نرم افزار، بانک اطلاعاتی و سیستم عامل
 • ارزیابی مستمر و دوره ای آسیب پذیری های نرم افزاری در آزمایشگاه های معتبر برای اطمینان از رعایت الزامات امنیتی مربوطه
 • اتصال به انواع کنترلرهای تردد نفر، خودرو و دوربین های مستقر در دربهای ورودی و خروجی
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروه های مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی، فرماندهی، مسئولین رده ها و کارکنان بر اساس سلسله مراتب تشکیلاتی
 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی کارکنان بصورت خود تعریف برای بهره برداری های محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت، اطلاعات فردی، اطلاعات شغلی و…)
 • ساده سازی رابط کاربری و سرعت عمل در انجام امور به واسطه شرایط خاص این مراکز
 • طراحی شیفت های متداول مراکز نظامی همچون ۲۴-۲۴ ، ۲۴-۴۸، چهارشیفت گردان، سه شیفت گردان و… به همراه تعیین شرایط اختصاصی هر یک از شیفت ها
 • امکان جایگزینی شیفت بر اساس چارچوب های قابل تعیین بصورت هوشمند
 • تعریف انواع احکام حضوروغیابی متداول (مرخصی ها، ماموریت ها و…) و احکام خاص (استراحت، on Call و…) بر اساس شرایط منطقه خدمت
 • کنترل، اعمال ضرایب و تعیین حد و حدود انواع اضافه کار (عادی ، تعطیل و…) به همراه فرآیند تایید و لحاظ نمودن آنها در کارکرد
 • تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی، ماموریت و … بر اساس چارت رده های نظامی به همراه پیش بینی حالات ویژه (تعیین جایگزین، مشروط بودن و…)
 • محاسبه و کنترل مانده مرخصی و تقلیل کاری بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی (فعالیت در مناطق خاص، جانبازان ، و…)
 • اعمال قوانین، مقررات و آئین نامه های اختصاصی برای گروه های مختلف کاری (جرائم، تشویق، تداوم کاری)

یکپارچگی اتوماسیون تغذیه با سیستم حضوروغیاب برای کنترل وعده های غذایی مختلف در محدوده شیفت و اضافه کاری

درخواست دمو