این خدمات شامل انجام تنظیمات قابل اعمال در نرم افزار جهت آماده سازی و خصوصی سازی نرم افزار منطبق بر شرایط و نیازهای سازمان می باشد.
برای انجام این امور کار فرما یکی از کارشناسان بهره بردارخود را که با منطق نرم افزار آشنا باشد و حداقل مدرک مرتبط را داشته باشد به عنوان راهبر سیستم معرفی می نماید که پس از تایید شرکت می تواند مسئولیت راهبری سیستم را به عهده بگیرد. درهر صورت اگر راهبری نرم افزار به عهده شرکت گذاشته شود دسترسی کاربران مشتری به محل های مربوطه سلب خواهدشد و انجام آن به عهده شرکت خواهد بود.

درخواست دمو