مراکز دفاعی-نظامی

مقتضیات خاص مراکز نظامی و دفاعی از ابعاد مختلف منجمله رعایت مسائل امنیتی، سلسله مراتب سازمانی و ارتباط اطلاعاتی با سایر زیرسیستم ها موجب شکل گیری راهکاری اختصاصی برای اینگونه مراکز شده است که کلیات آن شامل :

 • بکارگیری آخرین راهکارهای امنیت نرم افزار ، بانک اطلاعاتی و سیستم عامل
 • ارزیابی مستمر و دوره ای آسیب پذیریهای نرم افزاری در آزمایشگاههای معتبر برای اطمینان از رعایت الزامات امنیتی مربوطه
 • اتصال به انواع کنترلرهای تردد نفر، خودرو و دوربینهای مستقر در دربهای ورودی و خروجی
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروههای مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی ، فرماندهی، مسئولین رده ها و کارکنان بر اساس سلسله مراتب تشکیلاتی
 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی کارکنان بصورت خود تعریف برای بهره برداریهای محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت ، اطلاعات فردی ، اطلاعات شغلی و…)
 • ساده سازی رابط کاربری و سرعت عمل در انجام امور به واسطه شرایط خاص این مراکز
 • طراحی شیفتهای متداول مراکز نظامی همچون ۲۴-۲۴ ، ۲۴-۴۸ ، چهارشیفت گردان ، سه شیفت گردان و… به همراه تعیین شرایط اختصاصی هر یک از شیفتها
 • امکان جایگزینی شیفت بر اساس چارچوبهای قابل تعیین بصورت هوشمند
 • تعریف انواع احکام حضوروغیابی متداول (مرخصیها ، ماموریتها و…) و احکام خاص (استراحت ، on Call و…) بر اساس شرایط منطقه خدمت
 • کنترل ، اعمال ضرایب و تعیین حد و حدود انواع اضافه کار (عادی ، تعطیل و…) به همراه فرآیند تایید و لحاظ نمودن آنها در کارکرد
 • تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی ، ماموریت و … بر اساس چارت رده های نظامی به همراه پیش بینی حالات ویژه (تعیین جایگزین ، مشروط بودن و…)
 • محاسبه و کنترل مانده مرخصی و تقلیل کاری بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی (فعالیت در مناطق خاص ، جانبازان ، و…)
 • اعمال قوانین ، مقررات و آئین نامه های اختصاصی برای گروههای مختلف کاری (جرائم ، تشویق ، تداوم کاری)

یکپارچگی اتوماسیون تغذیه با سیستم حضوروغیاب برای کنترل وعده های غذایی مختلف در محدوده شیفت و اضافه کاری