این خدمات شامل انجام تنظیمات قابل اعمال در نرم افزار جهت آماده سازی و خصوصی سازی نرم افزار منطبق بر شرایط و نیازهای سازمان میباشد .
برای انجام این امور کار فرما یکی از کارشناسان بهره¬بردارخود را که با منطق نرم افزار آشنا باشد و حداقل مدرک مرتبط را داشته باشد به عنوان راهبر سیستم معرفی می¬نماید که پس از تایید شرکت می¬تواند مسئولیت راهبری سیستم را به عهده بگیرد.درهر صورت اگر راهبری نرم افزار به عهده شرکت گذاشته شود دسترسی کاربران مشتری به محل های مربوطه سلب خواهدشد و انجام آن به عهده شرکت خواهد بود