ویژگی گزینش و استخدام

بی شک نیروی انسانی کارآمد در هر سازمانی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و ارتقا در همه ابعاد می باشد. موفقیت یا عدم موفقیت هر سازمان در انجام ماموریت های محوله، رسیدن به اهداف استراتژیک، افزایش بهره وری و خلاصه همه شاخص هایی که مجموعا یک سازمان را می تواند شکوفا کند در گرو جذب کارکنان و مدیران لایق و حائز شرایط می باشد. لذا سیستم گزینش و استخدام باید جزء مهمترین دغدغه های مدیران ارشد هر سازمان باشد

گزینش و استخدام

اهم امکانات این نوع از سیستم نیما به شرح زیر است:

  • تحلیل و تعیین شاخص های برگزاری آزمون متناسب با مشاغل مورد نیاز
  • طراحی آزمون های لازم جهت شناخت استعداد های داوطلب
  • ثبت نام اینترنتی داوطلبین
  • برگزاری آزمون اینترنتی یا حضوری
  • تعیین نتایج آزمون توسط سیستم
  • تهیه گزارشات تحلیلی جهت اخذ تصمیمات لازم
درخواست دمو