ویژگی ارزشیابی عملکرد کارکنان

  • امکان برگزاری پروسه ارزشیابی عملکرد کارکنان در بازه زمانی دلخواه و تجمیع نتایج
  • تعریف قالب سلسه مراتب ارزشیابی متناسب با نوع ارزشیابی
  • تعریف لیست ارزشیابی متتاسب با قالب و دوره و افراد مورد نظر
  • امکان بررسی لیست توسط رده های تعربف شده در سلسه مراتب ارزشیابی
  • دسترسی به  لیست ارزشیابی از طریق کارتابل ارزشیابی شونده
  • امکان پیگیری لیست های ارزشیابی از طریق کارتابل ارزشیابی کننده
ارزشیابی عملکرد کارکنان
درخواست دمو