ویژگی سیستم اطلاعات پرسنلی

سیستم اطلاعات پرسنلی

  • امکان تعریف قوانین و مقررات پرسنلی
  • تغییر در ساختار جداول اطلاعاتی جهت اضافه، تغییر و حذف مشخصه های اطلاعاتی برخی جداول
  • امکان تعریف انواع جداول اطلاعاتی پایه در سیستم (مدارک تحصیلی ، محل خدمت و…)
  • امکان تعریف انواع رسته ها ، رشته ها و طبقات شغلی و تخصیص آنها به گروه ها
  • تعریف چارت سازمانی بصورت درختی با کدهای مفهوم دار بصورت زیردسته
  • الصاق مشخصه های اطلاعاتی به دسته کدهای اطلاعاتی جهت تسهیل ورود اطلاعات وگزارش گیری
  • امکان تعریف و تغییر مشخصات پرسنلی بصورت انفرادی و گروهی
  • اخذ گزارشهای متنوع و آماری از وضعیت پرسنل بصورت پویا
سیستم اطلاعات پرسنلی راهکارهای پیاده سازی
درخواست دمو