راهکار نرم افزار نیما برای دانشگاهها و مراکز آموزشی

دانشگاهها و مراکز آموزشی از جمله سازمانهایی هستند که معمولا قوانین و آئین نامه های خاصی را برای گروههای مختلف کارکنان خود اعم از پرسنل اداری و اعضاء هیئت علمی دارند. از طرفی دانشکده ها تا حدودی دارای استقلال نسبی هستند که همین موضوع در کنار عملکرد فصلی و ترمی بیشتر بخشها شرایط ویژه ای را برای حضوروغیاب و سیستم تغذیه پدید آورده است. نرم افزار نیما با توجه به تعدد تجربیات استقرار در مراکز آموزشی و دانشگاهها راهکاری اختصاصی را برای اینگونه مجموعه ها پیش بینی نموده است که ذیلا به رئوس آن اشاره می شود :

 • ارتباط اطلاعاتی و یکپارچگی با سایر سیستم ها همچون حقوق و دستمزد و… از طریق سرویس تحت وب
 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی کارکنان و اعضاء هیئت علمی بصورت خود تعریف برای بهره برداریهای محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت ، اطلاعات فردی ، اطلاعات شغلی و…)
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروههای مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی ، مدیران ، روسای دانشکده های ، مسئولین اداری و حراست و…
 • تعریف انواع مرخصی ، ماموریت ، فرصت مطالعاتی و… بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین قوانین وزارت علوم با لحاظ نمودن محدودیتهای قانونی استفاده از این احکام
 • هوشمندسازی رابط کاربری به منظور تسریع و تسهیل صدور درخواست انواع مرخصی ، ماموریت و …
 • امکان دسترسی به نرم افزار از طریق موبایل و کیوسکهای عمومی مستقر در سطح مراکز
 • تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی ، ماموریت و … به تفکیک هر یک از احکام و یا هر یک از پرسنل بر اساس چارت سازمانی و یا افراد کلیدی به همراه پیش بینی حالات ویژه (در طول ترم ، ایام بین ترم و…)
 • کنترل ، اعمال ضرایب و تعیین حد و حدود انواع اضافه کار (عادی ، تعطیل و…) به همراه فرآیند تایید و لحاظ نمودن آنها در کارکرد و یا بصورت آزاد
 • مدیریت و گردش کار مزایای اختصاصی (اضافه کار تشویقی و…) در سطوح مختلف و گروههای کاری بر اساس چارچوبهای قابل تعیین (حداقل ، حداکثر ، سرجمع ، میانگین و… )
 • اعمال قوانین ، مقررات و آئین نامه های اختصاصی برای گروههای مختلف کاری (جرائم ، تشویق ، تداوم کاری)
 • ارائه کارتابل گردش کار برای کارکنان ، روسای دانشکده ها ، معاونین و مدیران و سایر رده های مجموعه به منظور نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل تحت امر
 • محاسبه و کنترل مانده مرخصی و تقلیل کاری بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی (جانبازان ، مادران و…) به همراه امکان تسویه آن در دوره های زمانی مختلف
 • انواع گزارشهای کنترلی ، روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ، مانده مرخصی و … بصورت کاملا قابل طراحی
 • انواع گزارشات مدیریتی و آماری برای مقایسه بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر بر اساس پارامترهای حضوروغیابی همچون تاخیر ، مرخصی ، اضافه کاری و… با قابلیت رسم انواع نمودارها
 • یکپارچگی اتوماسیون تغذیه با سیستم حضوروغیاب برای کنترل وعده های غذایی مختلف در محدوده شیفت و اضافه کاری
 • رزرو دستی و اتوماتیک (براساس ورود) ژتون غذا برای کارکنان بصورت روزانه ، هفتگی و ماهیانه
 • کنترل موجودی انبار و مصرف مواد غذایی برای طبخ غذاهای برنامه غذایی
 • کنترل احکام مرخصی ، ماموریت و … در تعارض با ساعات صرف غذا
 • تعریف رستوران های متعدد در یک مجموعه با پارامترهای مستقل و قابل کنترل مانند وعده های غذایی قابل سرور ، وضعیت روزهای تعطیل و منوهای غذایی
 • قابلیت اعمال محدودیت در پارامترهای مختلف مانند تعداد غذا ، رستوران مجاز ، وعده های غذایی مجاز ، نحوه پرداخت و …
 • امکان اعمال قیمتهای مختلف برای گروههای متفاوت
 • امکان معرفی میهمان جهت صرف غذا