راهکار نرم افزار نیما برای شهرداریها

شهرداریها به دلیل وظایف متعدد در حوزه مدیریت و خدمات شهری ساختار ویژه و متنوع دارند. بسیاری از شهرداریها به واسطه وسعت ابعاد واحدها و یا سازمانهای تخصصی را در خود ایجاد کرده اند که هیچ نزدیکی با هم ندارند لیکن در ابعاد کلان تابع نظامی واحد هستند. تنوع روابط استخدامی پرسنل در شهرداری و چارچوبهای کاری خاص هر گروه مدیریت اطلاعات پرسنلی ، تهیه کارکرد و … را با چالش جدی روبرو نموده است. بر این اساس در نرم افزار “نیما” راهکاری اختصاصی برای تامین نیازهای شهرداریها تابیه شده است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود :

 • ثبت انواع رابطه های استخدامی با کارکنان شامل : رسمی ، پیمانی ، کارمعین ، قراردادی ، حجمی و…
 • امکان تعریف سازمانهای زیرمجموعه بصورت نیمه مستقل همچون آتش نشانی، بازیافت، فضای سبز، ترافیک و…
 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی کارکنان بصورت خود تعریف برای بهره برداریهای محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت ، اطلاعات فردی ، اطلاعات شغلی و…)
 • یکپارچگی به سایر سیستم های اطلاعاتی منجمله اتوماسیون اداری ، حقوق و دستمزد و…
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروههای مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی ، مدیران ، مسئولین اداری و حراست ، کارکنان بخش حضوروغیاب و…
 • تعریف انواع مرخصی ، ماموریت و… بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ نمودن محدودیتهای قانونی استفاده از این احکام

هوشمندسازی رابط کاربری به منظور تسریع و تسهیل صدور درخواست انواع مرخصی ، ماموریت و …

امکان دسترسی به نرم افزار از طریق موبایل و کیوسکهای عمومی مستقر در سطح مراکز

کنترل ، اعمال ضرایب و تعیین حد و حدود انواع اضافه کار (عادی ، تعطیل و…) به همراه فرآیند تایید و لحاظ نمودن آنها در کارکرد و یا بصورت آزاد

تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی ، ماموریت و … به تفکیک هر یک از احکام و یا هر یک از پرسنل بر اساس چارت سازمانی و یا افراد کلیدی به همراه پیش بینی حالات ویژه (تعیین جایگزین ، مشروط بودن و…)

محاسبه و کنترل مانده مرخصی و تقلیل کاری بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی (جانبازان ، مادران و…) به همراه امکان تسویه آن در دوره های زمانی مختلف

 • مدیریت و گردش کار مزایای اختصاصی (اضافه کار تشویقی ، کارانه و…) در سطوح مختلف و گروههای کاری بر اساس چارچوبهای قابل تعیین (حداقل ، حداکثر ، سرجمع ، میانگین و… )
 • اعمال قوانین ، مقررات و آئین نامه های اختصاصی برای گروههای مختلف کاری (جرائم ، تشویق ، تداوم کاری)
 • ارائه کارتابل گردش کار برای کارکنان ، روسای ادارات ، مدیران و سایر رده های مجموعه به منظور نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل تحت امر
 • انواع گزارشهای کنترلی ، روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ، مانده مرخصی و … بصورت کاملا قابل طراحی
 • انواع گزارشات مدیریتی و آماری برای مقایسه بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر بر اساس پارامترهای حضوروغیابی همچون تاخیر ، مرخصی ، اضافه کاری و… با قابلیت رسم انواع نمودارها