مراکز صنعتی و کارخانجات

راهکار نرم افزار نیما برای مراکز صنعتی و کارخانجات

بدلیل پیچیدگیهای ذاتی مراکز صنعتی و کارخانجات تولیدی به واسطه تنوع شرایط کار و ضرورت پوشش نیاز گروههای مختلف کارگری ، کارمندی و مدیریتی این راهکار با لحاظ نمودن ویژگیهای خاصی این مجموعه ها پیش بینی شده است :

 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی کارکنان بصورت خود تعریف برای بهره برداریهای محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت ، اطلاعات فردی ، اطلاعات شغلی و…)
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروههای مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی ، روسای کارگاه ، مسئولین شیفت و کارکنان دفاتر تابل
 • ساده سازی رابط کاربری و سرعت عمل در انجام امور به واسطه شرایط خاص این مراکز
 • امکان دسترسی به نرم افزار از طریق موبایل و کیوسکهای عمومی مستقر در سطح مراکز
 • طراحی شیفتهای متداول کارخانجات همچون چهارشیفت گردان ، سه شیفت گردان ، ۲۴-۲۴ ، ۲۴-۴۸ و… به همراه تعیین شرایط اختصاصی هر یک از شیفتها
 • امکان جایگزینی شیفت بر اساس چارچوبهای قابل تعیین بصورت هوشمند
 • تعریف انواع احکام حضوروغیابی متداول (مرخصیها ، ماموریتها و…) و احکام خاص (استراحت ، on Call و…) به همراه امکان ذخیره سازی آنها برای دوره های بعدی
 • کنترل ، اعمال ضرایب و تعیین حد و حدود انواع اضافه کار (عادی ، تعطیل و…) به همراه فرآیند تایید و لحاظ نمودن آنها در کارکرد و یا بصورت آزاد

تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی ، ماموریت و … بر اساس چارت سازمانی و یا افراد کلیدی به همراه پیش بینی حالات ویژه (تعیین جایگزین ، مشروط بودن و…)

محاسبه و کنترل مانده مرخصی و تقلیل کاری بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی (جانبازان ، مادران و…) به همراه امکان تسویه آن در دوره های زمانی مختلف

مدیریت و گردش کار مزایای اختصاصی (اضافه کار تشویقی ، کارانه و…) در سطوح مختلف و گروههای کاری بر اساس چارچوبهای قابل تعیین (حداقل ، حداکثر ، سرجمع ، میانگین و… )

اعمال قوانین ، مقررات و آئین نامه های اختصاصی برای گروههای مختلف کاری (جرائم ، تشویق ، تداوم کاری)

کنترل ، اعمال شرایط و محاسبه شبکاری ، تعطیل کاری و مداومت کاری

ارائه کارتابل گردش کار برای کارکنان ، مسئولین کارگاه ، سرشیفتها و سایر رده های مجموعه به منظور نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل تحت امر

 • انواع گزارشهای کنترلی ، روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ، مانده مرخصی و … بصورت کاملا قابل طراحی
 • یکپارچگی اتوماسیون تغذیه با سیستم حضوروغیاب برای کنترل وعده های غذایی مختلف در محدوده شیفت و اضافه کاری
 • رزرو دستی و اتوماتیک (براساس ورود) ژتون غذا برای کارکنان بصورت روزانه ، هفتگی و ماهیانه
 • کنترل موجودی انبار و مصرف مواد غذایی برای طبخ غذاهای برنامه غذایی
 • کنترل احکام مرخصی ، ماموریت و … در تعارض با ساعات صرف غذا
 • تعریف رستوران های متعدد در یک مجموعه با پارامترهای مستقل و قابل کنترل مانند وعده های غذایی قابل سرور ، وضعیت روزهای تعطیل و منوهای غذایی
 • قابلیت اعمال محدودیت در پارامترهای مختلف مانند تعداد غذا ، رستوران مجاز ، وعده های غذایی مجاز ، نحوه پرداخت و …
 • امکان اعمال قیمتهای مختلف برای گروههای متفاوت
 • امکان معرفی میهمان جهت صرف غذا