راهکار نرم افزار نیما برای بیمارستانها و مراکز آموزشی

بی تردید پیچیده ترین سیستم حضوروغیاب و تغذیه را می توان در بیمارستانها و مراکز درمانی شاهد بود. تعدد شیفتهای کاری و چرخشی نا منظم در طول ۲۴ ساعت  در بخشهای مختلف درمانی، جابجایی شیفتهای پرستاری، محاسبه نوبت کاری و شبکاری ، کسر کار ناشی از صعوبت کاری و سنوات خدمت و… تنها بخشی از این پیچیدگی هاست. ابلاغ قانون ارتقاء بهره وری پرستاران برای کارکنان بالینی نظام سلامت کشور در کنار طرح قاصدک و لزوم اجرای آنها ، مدیریت بخش اداری بیمارستانها را با معضل محاسبه صحیح کارکرد پرسنل روبرو نموده است.

نرم افزار نیما با توجه به ابزارهای پیش بینی شده در آن ، حداکثر انعطاف پذیری برای تعریف شیفتها ، محاسبات خود تعریف و انواع خروجیها برای سایر سیستمها را در خود جای داده است و نتیجه آن تدوین راهکار اختصاصی در نرم افزار “نیما” برای بیمارستانها شده است. اهم قابلیتهای این راهکار بشرح ذیل می باشد :

 • ارتباط اطلاعاتی و یکپارچگی با سایر سیستم ها همچون قاصدک و… از طریق سرویس تحت وب
 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی گروههای مختلف کاری (پرستاران ، پزشکان ، پرسنل خدماتی و…) بصورت خود تعریف برای بهره برداریهای محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت ، اطلاعات فردی ، اطلاعات شغلی و…)
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروههای مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی و کارتابل مدیران ، مسئولین بخشهای درمانی ، مسئولین اداری و…
 • تعریف انواع مرخصی ، ماموریت و… بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و آئین نامه های وزارت بهداشت با لحاظ نمودن محدودیتهای قانونی استفاده از این احکام
 • محاسبه دقیق شبکاری ، نوبتکاری شب و عصرکار ، کسرکار ، اضافه کار و… بر اساس قوانین عام و آئین نامه های داخلی
 • رعایت قوانین مرتبط با مشاغل سخت و یا زیان آور منجمله سوانح و سوختگی ، رادیولوژی وبیمارستانهای روانی
 • هوشمندسازی رابط کاربری به منظور تسریع و تسهیل صدور درخواست انواع مرخصی ، ماموریت و …
 • امکان دسترسی به نرم افزار از طریق موبایل و کیوسکهای عمومی مستقر در سطح مراکز
 • تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی ، ماموریت و … به تفکیک هر یک از احکام و یا هر یک از پرسنل بر اساس چارت سازمانی و یا افراد کلیدی به همراه پیش بینی حالات ویژه
 • محاسبه و کنترل مانده مرخصی و بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی به همراه امکان تسویه آن در دوره های زمانی مختلف
 • مدیریت و گردش کار مزایای اختصاصی (پاداش ، کارانه و…) در سطوح مختلف و گروههای کاری بر اساس چارچوبهای قابل تعیین (حداقل ، حداکثر ، سرجمع ، میانگین و… )
 • انواع گزارشهای کنترلی ، روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ، مانده مرخصی و … بصورت کاملا قابل طراحی
 • انواع گزارشات مدیریتی و آماری برای مقایسه بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر بر اساس پارامترهای حضوروغیابی همچون تاخیر ، مرخصی ، اضافه کاری و… با قابلیت رسم انواع نمودارها
 • یکپارچگی اتوماسیون تغذیه با سیستم حضوروغیاب برای کنترل وعده های غذایی مختلف در محدوده شیفت و اضافه کاری
 • رزرو دستی و اتوماتیک (براساس ورود) ژتون غذا برای کارکنان بصورت روزانه ، هفتگی و ماهیانه
 • کنترل موجودی انبار و مصرف مواد غذایی برای طبخ غذاهای برنامه غذایی
 • کنترل احکام مرخصی ، ماموریت و … در تعارض با ساعات صرف غذا
 • تعریف رستوران های متعدد در یک مجموعه با پارامترهای مستقل و قابل کنترل مانند وعده های غذایی قابل سرور ، وضعیت روزهای تعطیل و منوهای غذایی
 • قابلیت اعمال محدودیت در پارامترهای مختلف مانند تعداد غذا ، رستوران مجاز ، وعده های غذایی مجاز ، نحوه پرداخت و …
 • امکان اعمال قیمتهای مختلف برای گروههای متفاوت
 • امکان معرفی میهمان جهت صرف غذا