راهکار نرم افزار نیما برای شرکتهای هلدینگ

بدون تردید یکی از مفصل ترین سیستم های اطلاعاتی را باید در شرکتهای هولدینگ جستجو کرد. سیاستهای متفاوت مدیریت شرکتهای هولدینگ و عمق تاثیر گذاری این سیاستها در سیستم اداری هر یک از شرکتهای زیرمجموعه ، پیچیدگیهای بسیاری را سبب می شود که باید به آنها تنوع فضای کاری ، فرهنگی و حتی مکان جغرافیایی شرکتهای عضو را اضافه نمود.

ساختار مدیریتی شرکتهای هلدینگ عمدتاً متمایل به حفظ استقلال نسبی هر یک از شرکتها و نظارت کلان بر عملکرد آنها می باشند که برای پوشش این هدف راهکارهای اختصاصی در نظر گرفته شده که می توان آنها را در مرحله پیاده سازی پروژه بکار گرفت که از آن جمله می توان به استفاده از مفاهیم تکثیر بانکها اطلاعاتی ، به روزرسانی یک و دوطرفه اطلاعات ، اولویت بندی تغییرات و… در کنار قابلیتهای ذیل اشاره نمود.

 • سازماندهی جداگانه “نیما” برای شرکتهای عضو هلدینگ اعم از کارخانجات ، سازمانها و شرکتها بر اساس چارچوبهای خاص هر یک
 • تجمیع اطلاعات حضوروغیاب ، تغذیه و پرسنلی کلیه شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ در سازمان مرکزی به منظور کنترل ، نظارت و مدیریت دقیق تمامی شرکتها و پرسنل آنها
 • امکان ثبت مشخصه های اطلاعاتی کارکنان بصورت خود تعریف برای بهره برداریهای محاسباتی و اطلاعاتی (اطلاعات سلامت ، اطلاعات فردی ، اطلاعات شغلی و…)
 • پیش بینی دسترسی مناسب گروههای مختلف به نرم افزار از طریق پنل اختصاصی مدیران هلدینگ و هر یک از شرکتهای تابعه ، مسئولین اداری ، حراست ، کارکنان بخش حضوروغیاب شرکتهای زیر مجموعه
 • تعریف انواع مرخصی ، ماموریت و… بر اساس قوانین کار و تامین اجتماعی و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ نمودن محدودیتهای قانونی استفاده از این احکام
 • هوشمندسازی رابط کاربری به منظور تسریع و تسهیل صدور درخواست انواع مرخصی ، ماموریت و …
 • امکان دسترسی به نرم افزار از طریق موبایل و کیوسکهای عمومی مستقر در سطح مراکز
 • کنترل ، اعمال ضرایب و تعیین حد و حدود انواع اضافه کار (عادی ، تعطیل و…) به همراه فرآیند تایید و لحاظ نمودن آنها در کارکرد و یا بصورت آزاد
 • تعیین فرآیندهای استفاده از انواع مرخصی ، ماموریت و … به تفکیک هر یک از احکام و یا هر یک از پرسنل بر اساس چارت سازمانی و یا افراد کلیدی به همراه پیش بینی حالات ویژه (تعیین جایگزین ، مشروط بودن و…)
 • محاسبه و کنترل مانده مرخصی و تقلیل کاری بر اساس آئین نامه های عمومی و اختصاصی (جانبازان ، مادران و…) به همراه امکان تسویه آن در دوره های زمانی مختلف
 • مدیریت و گردش کار مزایای اختصاصی (اضافه کار تشویقی ، کارانه و…) در سطوح مختلف و گروههای کاری بر اساس چارچوبهای قابل تعیین (حداقل ، حداکثر ، سرجمع ، میانگین و… )
 • اعمال قوانین ، مقررات و آئین نامه های اختصاصی برای گروههای مختلف کاری (جرائم ، تشویق ، تداوم کاری) در هر یک از شرکتهای عضو هلدینگ
 • انواع گزارشهای کنترلی ، روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ، مانده مرخصی و … بصورت کاملا قابل طراحی
 • انواع گزارشات مدیریتی و آماری برای مقایسه بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر بر اساس پارامترهای حضوروغیابی همچون تاخیر ، مرخصی ، اضافه کاری و… با قابلیت رسم انواع نمودارها
 • یکپارچگی اتوماسیون تغذیه با سیستم حضوروغیاب برای کنترل وعده های غذایی مختلف در محدوده شیفت و اضافه کاری
 • رزرو دستی و اتوماتیک (براساس ورود) ژتون غذا برای کارکنان بصورت روزانه ، هفتگی و ماهیانه
 • کنترل موجودی انبار و مصرف مواد غذایی برای طبخ غذاهای برنامه غذایی
 • کنترل احکام مرخصی ، ماموریت و … در تعارض با ساعات صرف غذا
 • تعریف رستوران های متعدد در یک مجموعه با پارامترهای مستقل و قابل کنترل مانند وعده های غذایی قابل سرور ، وضعیت روزهای تعطیل و منوهای غذایی
 • قابلیت اعمال محدودیت در پارامترهای مختلف مانند تعداد غذا ، رستوران مجاز ، وعده های غذایی مجاز ، نحوه پرداخت و …
 • امکان اعمال قیمتهای مختلف برای گروههای متفاوت