۱۲ مرداد, ۱۳۹۸

نسل دستگاههای حضور وغیاب

در این مقاله مروری خواهیم داشت به نسلهای مختلف دستگاههای حضوروغیاب در بازار که طی تقریبا نیم قرن گذشته در صنایع، ادارات و مراکز مختلف کشور […]