ویژگی سیستم حضور غیاب

 • سازگاری و ارتباط با انواع دستگاههای ثبت تردد اثر انگشتی ، مغناطیسی ، بدون تماس و…
 • امکان تعریف انواع شیفتهای کاری ، اعمال شرایط مختلف و تقویم تعطیلات اختصاصی
 • تعریف احکام مختلف حضوروغیاب با قابلیت اعمال کنترلها و محدودیتهای متفاوت
 • پیاده سازی کارتابل های وارده و صادره برای رسیدگی به درخواستها
 • امکان تعریف سلسله مراتب تایید احکام برای کلیه احکام و تمامی پرسنل
 • مکانیزاسیون کلیه امور حضوروغیاب از جمله درخواست و رسیدگی به انواع مرخصی ، ماموریت و…
 • امکان نظارت بر تردد پرسنل توسط مدیران مربوطه بر اساس چارت سازمانی
 • امکان تعریف شرایط محاسباتی و مقررات محاسبه کارکرد بصورت روزانه ، ماهیانه و سالیانه
 • تعریف کاربران سیستم ، تعیین سطوح دسترسی و گزارش اعمال تغییرات
 • تعریف کاربران سیستم ، تعیین سطوح دسترسی و گزارش اعمال تغییرات
 • ایجاد و اعمال انواع اضافه کاریها و مزایا به همراه تعیین چارچوبهای محاسبه آنها
 • کنترل مانده مرخصی و اعلام اخطار در صورت نقض محدودیتها
 • ارائه انواع گزارشات از احکام ساعتی و روزانه (مرخصی ، ماموریت ، تاخیر ، اضافه کاری و…)
 • ارائه انواع گزارشات کنترلی ، روزانه ، ماهیانه و سالیانه بصورت کاملا پویا و قابل طراحی
 • ارائه گزا رشات کیفی و مدیریتی از پارامترهای کارکردی برای مقایسه عملکرد قسمتهای مختلف
 • امکان ثبت کارکرد مستقیم برای افرادی که ثبت تردد نمی شوند
 • تعیین سلسله مراتب تایید احکام برای هر یک از احکام و نفرات
 • ارتباط اطلاعاتی و ارسال انواع خروجیها برای اتصال به سایر سیستمهای اطلاعاتی
 • امکان آرشیو اطلاعات دوره های قبل